test auto multicolor bitsler v1 for minimum bet (1 sts) | Crypto Casino Wins

test auto multicolor bitsler v1 for minimum bet (1 sts)(English bellow)
===========================================
Vốn đủ để chạy (min): 10k sts (0.00010000BTC)
Vốn để script chạy ổn định: 75k sts (0.00075000BTC)
Giá bán (đối với người chơi thường): 0.005 BTC (250k VND)
Giá bán (đói với ref của tôi): 0.003 BTC (150k VND)
link ref: https://www.bitsler.com/?ref=lanhhuyet510
bitcoin wallet: 1z5m1w6xuYzWhcf2GCDUHWmJ6yK55mD9Y
Liên hệ tác giả: https://www.facebook.com/lanhhuyet510
P.s: Tôi sẽ kiểm tra inbox vào mỗi 2 tối 1 lần
=================================
To run script:
Required minimum balance: 0.00010000 BTC
Recommended balance: 0.00075000 BTC
Price for non-ref users: 0.005 BTC
Price for my refs: 0.003 BTC
ref link: https://www.bitsler.com/?ref=lanhhuyet510
my wallet: 1z5m1w6xuYzWhcf2GCDUHWmJ6yK55mD9Y
Author: https://www.facebook.com/lanhhuyet510
P.s: I check my inbox one per two days.

source